Your browser does not support JavaScript!
ePage
Welcome to ePage demo site
師資陣容
(按職級姓氏筆畫排序)

姓名

職稱

e-mail

研究室

分機號碼

陳姣伶

副教授兼系主任

jaoling@ms23.hinet.netjaoling@ems.cku.edu.tw

B104

240

林昭溶

副教授

joyce@ems.cku.edu.tw

B206b

244

毛萬儀

副教授

wanyi@ems.cku.edu.tw

B206b

301

施宜煌

助理教授

shih262@gmail.com

B305a

245

張嘉紓

助理教授

chiashu@ems.cku.edu.tw

B305b

246

趙孟婕

助理教授兼行政老師  

shchao@ems.cku.edu.tw

B303b

852

賴碧慧

助理教授

pihuilai@gmail.com

B305b

246

顏耀宗

助理教授

jackyen@ems.cku.edu.tw

B206a

240

尹亭雲

講師

ting@ems.cku.edu.tw

幼保中心

605

王翠鳳

講師

tfwang@ems.cku.edu.tw

B303b

247

邱書璇

講師

sue9510@ems.cku.edu.tw

B206b

244

高員仙

講師

kaoyuan@ems.cku.edu.tw

B305a

245

許瑛真

講師

s0427kimo@yahoo.com.tw

B304b

249

龔美娟

講師

jufei2010@gmail.com

B303b

247

黃宗瀚

行政助理

zonghan@ems.cku.edu.tw

B104

241

行政職員 [ 2012-05-17 ]
連絡方式:
電話:02-24372093 分機241
助理教授 [ 2008-09-05 ]
連絡方式:
電話:02-24372093轉240
mail:wly@ems.cku.edu.tw
助理教授 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093轉245
mail:chiashu@ems.cku.edu.tw
副教授 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093 分機244
mail:wanyi.mou@msa.hinet.net
助理教授 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093轉
mail:jackyen@ems.cku.edu.tw
助理教授 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093轉246
mail:pihuilai@yahoo.com.tw
講師 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093 分機248
mail:lufee2005@yahoo.com.tw
講師 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093分機249
mail:s0427kimo@yahoo.com.tw
講師 [ 2008-04-16 ]
連絡方式:
電話:02-24372093轉244
mail:sue9510@yahoo.com.tw